Moja Diagnoza Polska ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań

Rejestracja: 507 807 407

Regulamin bonu podarunkowego

Regulamin bon podarunkowego
MOJA DIAGNOZA POLSKA SP. Z O.O.

W niniejszym regulaminie Bonu Podarunkowego, zwanym dalej Regulaminem, pod stosowanymi poniżej pojęciami należy rozumieć:

Bon podarunkowy, dokument wydawany na okaziciela i uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Placówce medycznej polegającej na skorzystaniu z usług znajdujących się w ofercie Wystawcy. Bon podarunkowy nie jest: elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, kartą płatniczą.

Klient, osoba, która nabywa Kartę podarunkową.
Kwota zasilenia, wartość zasilenia Karty podarunkowej, nie mniejsza niż 200 zł (słownie: dwieście złotych).

Placówka medyczna, centrum medyczne prowadzone przez Wystawcę bonu podarunkowego przy ul. Dąbrowskiego 77a, 60-529 w Poznaniu.

Użytkownik, posiadacz Karty podarunkowej.

Wystawca Moja Diagnoza Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-529), przy ul. Dąbrowskiego 77a, II piętro, budynek Nobel Tower, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000829128.

Informacje ogólne

Regulamin określa warunki wydania i używania Bonu podarunkowego. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mojadiagnoza.com.pl

Wydanie i ważność

Bon podarunkowy wydawany jest w siedzibie Wystawcy. Warunkiem wydania jest jej zasilenie przez Klienta w Placówce medycznej o Kwotę zasilenia. Płatności można dokonać również przelewem na numer konta: 94 1140 2004 0000 3102 7993 9555 (Konto bankowe mBank S.A.)

Bon podarunkowy jest jednorazowego użytku. Ważność Bonu podarunkowego wynosi nie więcej niż 12 miesięcy od dnia jej wydania. Każdorazowo Kwota zasilania wraz z datą ważności jest wskazywana przez personel Wystawcy na odwrocie Karty podarunkowej.

Zasady korzystania

Bon podarunkowy uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za usługi oferowane przez Wystawcę. Kwota zasilenia stanowi przedpłatę uiszczaną przez Klienta przed wydaniem Bonu podarunkowego na poczet zakupu i skorzystania przez Użytkownika z usług Wystawcy znajdujących się w jego ofercie.
Realizacja Bonu podarunkowego następuje poprzez zwrotne przekazanie (oddanie) jej personelowi Wystawcy oraz zadeklarowanie woli skorzystania z niej przed dokonaniem płatności za usługę.

W przypadku, gdy wartość nabywanych usług przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych na Bonie podarunkowym, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę pomiędzy ceną usług a wartością Bonu podarunkowego. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Bonu podarunkowego usług jest niższa niż Kwota zasilenia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu powstałej różnicy. W takim przypadku personel Wystawcy wydaje Użytkownikowi nowy Bon podarunkowy, na którym wskazuje pozostałą część z Kwoty zasilenia (aktualne saldo).

Odmowa realizacji Bonu Podarunkowego

Wystawca odmówi realizacji Bonu podarunkowego w przypadku, gdy: (i) przedłożony Bon podarunkowy nie jest autentyczny, tj. ma oznaki jego przerobienia, podrobienia lub jest istotnie uszkodzony, (ii) brak jest wystarczającej ilości środków na Bonie podarunkowym pozwalających na nabycie wybranej przez Użytkownika usługi, w sytuacji gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny, (iii) upłynęła daty ważności Bonu podarunkowego.

Zwrot Kwoty zasilenia

Kwota zasilenia (lub jej część) znajdująca się na Karcie podarunkowej nie podlega oprocentowaniu oraz zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Bon podarunkowy nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócony Wystawcy ani też wymieniony na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wystawcę. Usługi nabyte w Placówce medycznej z wykorzystaniem Bonu podarunkowego podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

Reklamacje

Uwagi dotyczące wydania i realizacji Bonu podarunkowego mogą być składane bezpośrednio w Placówce medycznej w godzinach jej otwarcia lub na adres email rejestracja@mojadiagnoza.com.pl W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Postanowienia końcowe

Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. O wprowadzonych zmianach Organizator powiadomi Klienta lub Użytkownika poprzez udostępnienie uaktualnionego tekstu Regulaminu na www.mojadiagnoza.com.pl
Kupujący Bon Podarunkowy, jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Zakup bonu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.