Moja Diagnoza Polska ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań

Rejestracja: 507 807 407

Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTÓW SPÓŁKI
MOJA DIAGNOZA POLSKA SP. Z O.O.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40, 41 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanym dalej „RODO” informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moja Diagnoza Polska sp. z o.o., pod adresem ul. Dąbrowskiego 77A, 60-527 Poznań, dalej „Moja Diagnoza”,
  e-mail: biuro@mojadiagnoza.com.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Mojej Diagnozie jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia przeprowadzenia badania lub realizacji umowy w tym zakresie. Podstawa prawna oraz czas przetwarzania uzależniona jest od kontekstu.
 4. W przypadku gdy Pani/Pan zostali upoważnieni do odbioru wyników badań lub dokumentacji medycznej, wówczas Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane przez osobę, której dotyczą badania lub dokumentacja.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 RODO:

  a) – zgody na przetwarzanie danych zwykłych w przypadku, gdy ich zakres wykracza poza przewidziany przepisami prawa oraz art. 9 ust. 1 lit. a) w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych;
  b) w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usługi,
  c) – w zakresie realizacji obowiązków prawnych spoczywających na administratorze oraz art. 9 ust. 1 lit. b), w związku z realizacją szczególnych praw i obowiązków wynikających z:

– ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417, z późn. zm.);
– rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 poz. 666);
– ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591).

d) czyli w ramach uzasadnionego interesu administratora jakim jest nawiązanie kontaktu i odpowiedź na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub w związku z zawarciem stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych przez administratora.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany w wymienionych przepisach prawa stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych, w szczególności w art. 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 74 ustawy
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wykraczającym poza dane osobowe, które należy podać obowiązkowo zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.