Moja Diagnoza Polska ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań

Rejestracja: 507 807 407

Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTÓW SPÓŁKI
MOJA DIAGNOZA POLSKA SP. Z O.O.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40, 41 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanym dalej „RODO” informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moja Diagnoza Polska sp. z o.o., pod adresem ul. Dąbrowskiego 77A, 60-527 Poznań, dalej „Moja Diagnoza”,
  e-mail: biuro@mojadiagnoza.com.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Mojej Diagnozie jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia przeprowadzenia badania lub realizacji umowy w tym zakresie. Podstawa prawna oraz czas przetwarzania uzależniona jest od kontekstu.
 4. W przypadku gdy Pani/Pan zostali upoważnieni do odbioru wyników badań lub dokumentacji medycznej, wówczas Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane przez osobę, której dotyczą badania lub dokumentacja.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 RODO:a) – zgody na przetwarzanie danych zwykłych w przypadku, gdy ich zakres wykracza poza przewidziany przepisami prawa oraz art. 9 ust. 1 lit. a) w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych;
  b) w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usługi,
  c) – w zakresie realizacji obowiązków prawnych spoczywających na administratorze oraz art. 9 ust. 1 lit. b), w związku z realizacją szczególnych praw i obowiązków wynikających z:

– ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417, z późn. zm.);
– rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 poz. 666);
– ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591).

d) czyli w ramach uzasadnionego interesu administratora jakim jest nawiązanie kontaktu i odpowiedź na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub w związku z zawarciem stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych przez administratora.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany w wymienionych przepisach prawa stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych, w szczególności w art. 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 74 ustawy
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wykraczającym poza dane osobowe, które należy podać obowiązkowo zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa: Moja Diagnoza Polska sp. z o.o.
Adres: ul. Dąbrowskiego 77A, 60-527 Poznań
Kontakt: biuro@mojadiagnoza.com.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. CEL PRZETWARZANIA
Udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora

5. ODBIORCY DANYCH (lub kategorie odbiorców)
Odbiorcami danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone przez Administratora do zrealizowania celów przetwarzania.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA (KRYTERIUM USTALENIA OKRESU)
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (do czasu udzielenia odpowiedzi lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania) oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa).

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
• dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych
• do żądania sprostowania danych
• do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym
• do żądania ograniczenia przetwarzania
• do sprzeciwu wobec przetwarzania
• niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
• do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Podane dane nie będą przekazywane do państw spoza EOG ani organizacji międzynarodowych.

9. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.